BUDLEX REZYDENCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000478279
Numer REGON: 146885399
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-24
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-09-13
Sygnatura akt[RDF/329076/21/149]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDLEX REZYDENCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 30 nr lokalu 63 kod pocztowy 00-116 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.09.2013, NOTARIUSZ ARTUR KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK, WOJCIECH WYPYCH, AGNIESZKA LISOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4, 01-031 WARSZAWA, REP. A. NR 6146/20132013-09-24 do dziś
2REP. A NR 8964/2015, 28.10.2015 R., NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. MAŁE GARBARY 5, 87-100 TORUŃ, ZMIANA: § 2; § 7; § 8; § 10 UST. 1; § 13 UST. 2. REP. A NR 9690/2015, 10.12.2015 R., NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. MAŁE GARBARY 5, 87-100 TORUŃ, ZMIANA: § 7 UST. 2; § 8; § 10 UST. 1.2016-03-16 do dziś
325.03.2016 R., REP. A NR 2674/2016, NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZMIANA: § 7 UST. 2, § 8, § 10 UST. 12017-01-12 do dziś
422.05.2017R., REP. A NR 3186/2017, NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZMIENIONO: § 7, § 8, § 10 UST. 12017-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDLEX REZYDENCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468504842016-03-16 do dziś
4. Numer KRS0000474544 2016-03-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUS III GROBELSKA2016-03-16 do dziś
2. ImionaMARTA OLGA2016-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-03-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-01-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.443.360,00 ZŁ2017-08-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.063.760,00 ZŁ2017-08-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-08-16 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego146.160,00 ZŁ2017-01-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-01-12 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego233.440,00 ZŁ2016-03-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-03-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-09-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU KOMPLEMENTARIUSZA BUDLEX REZYDENCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZESEM ZARZĄDU I ZARAZEM JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST RADZIMIR MARIAN PRUS III GROBELSKI.2016-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDLEX REZYDENCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468504842016-03-16 do dziś
4. Numer KRS0000474544 2016-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-09-24 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-09-24 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-09-24 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-09-24 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-09-24 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-09-24 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-09-24 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-09-24 do dziś
964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-09-24 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2014 okres OD 24.09.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
2data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
3data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
5data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
6data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
8data złożenia 13.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.09.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów