HERON 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000478208
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2017-09-08
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/25687/17/372]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERON 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2017-09-08 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-23 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość JANIKOWO2014-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość JANIKOWO ulica GNIEŹNIEŃSKA nr domu 26 nr lokalu 28 kod pocztowy 62-006 poczta KOBYLNICA kraj POLSKA 2014-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu110.09.2013, ARTUR KOZAK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK, WOJCIECH WYPYCH, AGNIESZKA LISOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4, 01-031 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR6341/20132013-09-23 do dziś
224.09.2013 R., REP. A NR 7227/2013 ARTUR STANISŁAW KOZAK NOTATIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK, WOJCIECH WYPYCH, AGNIESZKA LISOWSKA SPÓŁKA CYWILNA AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4, 01-031 WARSZAWA ZMIANA §17 STATUTU SPÓŁKI2013-10-08 do dziś
310.01.2014 R., REP. A NR 184/2014, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIENIONO: § 1, § 2, § 9 POPRZEZ USTANOWIENIE UST. 1 W NOWYM BRZMIENIU, § 12 POPRZEZ USTANOWIENIE UST. 2 W NOWYM BRZMIENIU, § 13 POPRZEZ USTANOWIENIE UST. 1 I DODANIE UST. 2 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2014-03-26 do dziś
430.03.2015 R., REP. A NR 2206/2015, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 2/4. ZMIENIONO: § 13. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2015-06-15 do dziś
5ZMIANA STATUTU SPÓŁKI Z DNIA 24.03.2017 R., W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 3195/2017, SPORZĄDZONEGO PRZEZ JACKA KACZOROWSKIEGO, JACEK KACZOROWSKI ANNA POSPIESZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 2/4, POZNAŃ, ZMIENIONO: § 1, § 9 UST. 1. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2017-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERON 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3025214322017-06-28 do dziś
4. Numer KRS0000475957 2017-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-09-23 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002013-09-23 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-09-23 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego12500,00 ZŁ2013-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-09-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-09-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-09-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2013-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERON 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3025214322017-06-28 do dziś
4. Numer KRS0000475957 2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-09-23 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-09-23 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-09-23 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.02.2014 okres OD 23.09.2013 DO 31.10.20132014-03-26 do dziś
2data złożenia 08.02.2016 okres OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-03-08 do dziś
3data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.09.2013 DO 31.10.20132014-03-26 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-03-08 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.09.2013 DO 31.10.20132014-03-26 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-03-08 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów