A-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000478089
Numer REGON: 146863268
Numer NIP: 5272700234
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-08-29
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/39683/23/48]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146863268 NIP 52727002342017-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONO W DNIU 13.09.2013 R. PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO OLGĘ WAWSZCZYK-RACZYŃSKĄ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 132 REPERTORIUM A NR 4748/20132013-09-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 11 KWIETNIA 2022 ROKU PRZEZ ZASTEPCĘ NOTARIALNEGO MAGDALENĘ JAKACKĄ - ŚWIERCZ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA DANIELA KUPRYJAŃCZYKA, NUMER REPERTORIUM A 7546/2022, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK HRYMAK I NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA, UL. SIENNA 73, 00-833 WARSZAWA - ZMIANA PARAGRAFU 11 UST. 1 ORAZ PARAGRAFU 12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2022-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUHOVYI2023-08-29 do dziś
2. ImionaARTUR2013-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁOTYCH2013-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2013-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2013-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERDYUCHENKO2021-06-12 do dziś
2. ImionaGRYGORIY2021-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUHOVYI2023-08-29 do dziś
2. ImionaARTUR2013-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-09-26 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-09-26 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-09-26 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-09-26 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-09-26 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-09-26 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-09-26 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-09-26 do dziś
978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-09-26 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-04 do dziś
2data złożenia 25.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
3data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-17 do dziś
4data złożenia 07.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-07 do dziś
5data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6data złożenia 16.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-16 do dziś
7data złożenia 31.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-31 do dziś
8data złożenia 19.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-17 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-07 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-16 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-31 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów