INTELIGENTNY BUDYNEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000478061
Numer REGON: 146875024
Numer NIP: 5322046536
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/451393/22/859]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146875024 NIP 53220465362015-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELIGENTNY BUDYNEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIŚLANEGO NURTU nr domu 3 kod pocztowy 04-987 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-06-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INTELIGENTNY-BUDYNEK.PL2015-06-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTELIGENTNY-BUDYNEK.PL2015-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.09.2013R.2013-09-20 do dziś
218.03.2022 R. AGNIESZKA REWERSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE REP. A NR 1734/2022, UCHYLA SIĘ DOTYCHCASOWĄ TREŚĆ UMOWY UMOWY ZAWARTEJ W DNIU 19.09.2013 R. PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY I PRZYJMUJE SIĘ NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2022-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOP2013-09-20 do dziś
2. ImionaALINA JADWIGA2013-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42500,00 ZŁ2022-05-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODLASZEWSKI2020-02-28 do dziś
2. ImionaMIŁOSZ KAMIL2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ2020-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOP2013-09-20 do dziś
2. ImionaALINA JADWIGA2013-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-09-20 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-09-20 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-09-20 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-09-20 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-09-20 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-09-20 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-09-20 do dziś
885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2013-09-20 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2015 okres OD 19.09.2013 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
2data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
5data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
9data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.09.2013 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.09.2013 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów