BUSINESS GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000478030
Numer REGON: 302569930
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-10-25
Sygnatura akt[RDF/180112/19/711]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2013-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica CHOTOMIŃSKA nr domu 29 kod pocztowy 61-311 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.09.20132013-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORONIN2013-09-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2013-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950,00 ZŁ2013-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORONIN2013-09-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2013-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPRZEZES ZARZĄDU2013-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-09-23 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-09-23 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-09-23 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-09-23 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-09-23 do dziś
669 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2013-09-23 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-09-23 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-09-23 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-09-23 do dziś
1096 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-09-23 do dziś
1195 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-09-23 do dziś
1252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-09-23 do dziś
1353 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-09-23 do dziś
1463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-09-23 do dziś
1558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-09-23 do dziś
1662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-09-23 do dziś
1761 TELEKOMUNIKACJA2013-09-23 do dziś
1864 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-09-23 do dziś
1968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2018 okres OD 23.09.2013 DO 31.12.20142018-07-10 do dziś
2data złożenia 19.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-10 do dziś
3data złożenia 25.10.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-25 do dziś
4data złożenia 25.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-25 do dziś
5data złożenia 25.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.09.2013 DO 31.12.20142018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.09.2013 DO 31.12.20142018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów