KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000478004
Numer REGON: 302537568
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2017-08-02
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/35787/17/480]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2015-12-07 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-23 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 39 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu15 WRZEŚNIA 2013, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE JANUSZ RUDNICKI, ROBERT SIELSKI, MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO NOTARIUSZE S.C., UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33, 00-676 WARSZAWA, REP. A NR 12605/20132013-09-23 do dziś
214.10.2013 R., REP. A NR 14660/2013, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA JANUSZ RUDNICKI, ROBERT SIELSKI, MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO NOTARIUSZE S.C., UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33, 00-676 WARSZAWA. DODANO UST. 6 W §7; ZMIENIONO §10 I §11. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2013-10-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.07.2015 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EDYTĘ CZARTORYSKĄ-GANCZEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZ GRELUS, TERESA DĘBSKA-GRELUS, EDYTA CZARTORYSKA-GANCZEWSKA S.C. W WARSZAWIE PRZY UL. ZGODA 3/1, REP. A NR 5127/2015 ZMIENIONO § 1 UST.3 STATUTU SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2015-07-31 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 30 LIPCA 2015 R. PRZEZ NOTARIUSZA EDYTĘ CZARTORYSKĄ-GANCZEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5447/2015 ZMIANA § 4 STATUTU SPÓŁKI2015-09-21 do dziś
521.09.2015 R., REP. A NR 6441/2015, NOTARIUSZ EDYTA CZARTORYSKA-GANCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZ GRELUS, TERESA DĘBSKA-GRELUS, EDYTA CZARTORYSKA-GANCZEWSKA S.C. W WARSZAWIE ZMIANA § 4 STATUTU SPÓŁKI2015-09-29 do dziś
63.11.2015 R., NOTARIUSZ EDYTA CZARTORYSKA-GANCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7465/2015, ZMIANA § 1 PKT 1, § 2 PKT 1, § 3 PKT 1, § 5 PKT 3, § 6 PKT 12015-12-07 do dziś
701.04.2016 R., REP. A NR 2413/2016, NOTARIUSZ EDYTA CZARTORYSKA-GANCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZ GRELUS, TEESA DĘBSKA-GRELUS, EDYTA CZARTORYSKA-GANCZEWSKA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 10 UST. 2 I 3 STATUTU SPÓŁKI2016-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„KAPITAŁ ZIEMSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1414149102015-12-07 do dziś
4. Numer KRS0000303654 2015-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego86852,00 ZŁ2015-09-29 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji868522015-12-07 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-09-23 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego86852,00 ZŁ2015-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport129601,00 ZŁ2015-09-21 do dziś
27251,00 ZŁ2015-09-29 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-09-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-09-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-09-23 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2015-09-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii296012015-09-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-09-21 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2015-09-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii72512015-09-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-09-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI.2013-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„KAPITAŁ ZIEMSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1414149102015-12-07 do dziś
4. Numer KRS0000303654 2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-01-24 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-01-24 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-01-24 do dziś
469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2015-01-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-12-07 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2015-12-07 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-12-07 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-12-07 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-07 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.01.2015 okres OD 23.09.2013 DO 31.10.20132015-01-24 do dziś
2data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-06-07 do dziś
3data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-08-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.09.2013 DO 31.10.20132015-01-24 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-06-07 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.09.2013 DO 31.10.20132015-01-24 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-06-07 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów