BUSY BEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000477965
Numer REGON: 122947713
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-09-14
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/22023/20/3]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSY BEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KAPELANKA nr domu 12 nr lokalu - kod pocztowy 30-347 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-06-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTMACZUGOWSKI@GMAIL.COM2013-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.04.2013 R., NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 36/3, REP. A NR 4826/20132013-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACZUGOWSKI2013-09-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ LECH2013-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4800 ZŁ2020-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACZUGOWSKI2013-09-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ LECH2013-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-09-20 do dziś
285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2013-09-20 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-09-20 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-09-20 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-09-20 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-09-20 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-09-20 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-09-20 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-09-20 do dziś
1074 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2015-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.09.2015 okres OD 07.05.2013 DO 31.12.20132015-11-16 do dziś
2data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-15 do dziś
4data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
5data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
6data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
7data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.05.2013 DO 31.12.20132015-11-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.05.2013 DO 31.12.20132015-11-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów