BOJANOWSKI, BOJANOWSKA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000477917
Numer REGON: 243373922
Numer NIP: 6292467712
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-05-25
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/12366/22/792]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2013-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOJANOWSKI, BOJANOWSKA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA2013-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2013-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica KASPRZAKA nr domu 19 nr lokalu - kod pocztowy 41-303 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2013-09-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEWELINA.BOJANOWSKA@HUTREM.PL2013-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKA PARTNERSKA ZAWARTA DNIA 16.08.2013 R.2013-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoBOJANOWSKI2013-09-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAROSŁAW2013-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-23 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2013-09-23 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-09-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-09-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-09-23 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-09-23 do dziś
2
1. NazwiskoBOJANOWSKA2013-09-23 do dziś
2. ImionaEWELINA MARIA2013-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-23 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2013-09-23 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-09-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-09-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-09-23 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-09-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2013-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANOWSKI2013-09-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAROSŁAW2013-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANOWSKA2013-09-23 do dziś
2. ImionaEWELINA MARIA2013-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2022-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-04-272022-05-25 do dziś