CS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000477711
Numer REGON: 146882283
Numer NIP: 9512371661
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-12-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/71851/20/936]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2020-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GÓRCZEWSKA nr domu 200C nr lokalu 258 kod pocztowy 01-460 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.2013 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, UL.PRZESMYCKIEGO 66, REP. A NR 2907/20132013-09-19 do dziś
217.01.2017R., REP. A NR 240/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE - ZMIANA § 22017-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABIJAŃSKA2019-10-18 do dziś
2. ImionaBARBARA FELIKSA2019-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁOTYCH2019-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.2013-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABIJAŃSKA2020-10-12 do dziś
2. ImionaBARBARA FELIKSA2020-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU2020-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-09-19 do dziś
274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-09-19 do dziś
381 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-09-19 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-09-19 do dziś
595 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-09-19 do dziś
696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-09-19 do dziś
733 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-09-19 do dziś
838 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2013-09-19 do dziś
941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-09-19 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.08.2013 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
2data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
3data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
4data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
5data złożenia 20.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2013 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2013 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr SYGN. AKT XVIII GU 648/20 data 26.11.20202020-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDUĆ2020-12-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-23 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów