BORUSSIA FILM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000477386
Numer REGON: 281505311
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-03-30
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/3659/22/41]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 281505311 NIP 73938612792013-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORUSSIA FILM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina JONKOWO miejscowość MĄTKI2013-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość MĄTKI nr domu 75 b kod pocztowy 11-042 poczta JONKOWO kraj POLSKA 2013-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.06.2013R. NOTARIUSZ ANNA URNIAŻ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 6733/20132013-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIJOWSKI2022-03-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ JÓZEF2022-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁ2022-03-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2013-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIJOWSKI2022-03-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ JÓZEF2022-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-10-04 do dziś
290 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2013-10-04 do dziś
390 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2013-10-04 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2013-10-04 do dziś
590 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2021-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2014 okres OD 13.06.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
2data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
3data złożenia 08.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
4data złożenia 08.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
5data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
8data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.06.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.06.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów