TOMASZ WICKEL I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000477341
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2013-11-06
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/30207/13/40]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTOMASZ WICKEL I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-11-06 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-17 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WŁODARZEWSKA nr domu 12 nr lokalu 30 kod pocztowy 02-384 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu104.09.2013R., NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6057/2013.2013-09-17 do dziś
218.09.2013 R., REP. A NR 6737/2013, NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO § 11 STATUTU I PRZYJĘTO JEGO TEKST JEDNOLITY.2013-09-30 do dziś
330.09.2013 R., REP. A NR 7713/2013, NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO TYTUŁ STATUTU, §1 UST. 1, 2, 3; §3 UST. 1 STATUTU ORAZ PRZYJĘTO JEGO TEKST JEDNOLITY.2013-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWICKEL2013-11-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ DANIEL2013-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-06 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2013-11-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-11-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-11-06 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-09-17 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002013-09-17 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-09-17 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego12500,00 ZŁ2013-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-09-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-09-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-09-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI.2013-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWICKEL2013-11-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ DANIEL2013-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-09-17 do dziś
269 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-09-17 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów