BUSHIDO GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000477212
Numer REGON: 321428287
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-12-11
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/19643/20/741]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSHIDO GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2013-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO nr domu 30 nr lokalu 1 kod pocztowy 70-304 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2013-09-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMANAGER@BUSHIDOIT.COM2013-09-18 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUSHIDOIT.COM2013-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2013 R., REPERTORIUM A NR 2801/2013, NOTARIUSZ JOANNA RADKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2013-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLE2013-09-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2013-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRONEK2013-09-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH WŁADYSŁAW2013-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2013-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2013-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH.2013-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLE2013-09-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRONEK2013-09-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH WŁADYSŁAW2013-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-09-18 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-09-18 do dziś
358 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2013-09-18 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-09-18 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2013-09-18 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2014 okres OD 18.09.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
2data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
3data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
4data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
5data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6data złożenia 20.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
7data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.09.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.09.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów