EWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000477155
Numer REGON: 302537953
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/266063/20/834]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina WILCZYN miejscowość WILCZOGÓRA2013-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WILCZOGÓRA kod pocztowy 62-550 poczta WILCZYN kraj POLSKA 2013-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2013R., ASESOR NOTARIALNY PIOTR ŁAŹNIAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA CHOJNACKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 4500/2013 AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.08.2013R., ASESOR NOTARIALNY PIOTR ŁAŹNIAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA ALEKSANDRA CHOJNACKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 9030/2013 - ZMIENIONO: §5 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2013-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROTEK2013-09-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2013-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERKOWSKA2013-09-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2013-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROTEK2013-09-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2013-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2013-09-17 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-09-17 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-09-17 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-09-17 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-09-17 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-09-17 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2013-09-17 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-09-17 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-09-17 do dziś
1043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-09-17 do dziś
1143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-09-17 do dziś
1201 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2013-09-17 do dziś
1343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-09-17 do dziś
1443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-17 do dziś
1545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-09-17 do dziś
1645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-09-17 do dziś
1745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-09-17 do dziś
1845 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-09-17 do dziś
1945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-09-17 do dziś
2045 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2013-09-17 do dziś
2146 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-09-17 do dziś
2246 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2013-09-17 do dziś
2301 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2013-09-17 do dziś
2446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-09-17 do dziś
2547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-17 do dziś
2647 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2013-09-17 do dziś
2747 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-17 do dziś
2847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-17 do dziś
2947 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-17 do dziś
3047 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-17 do dziś
3147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-17 do dziś
3247 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-17 do dziś
3347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-17 do dziś
3401 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2013-09-17 do dziś
3549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-09-17 do dziś
3652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-09-17 do dziś
3752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-09-17 do dziś
3868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-09-17 do dziś
3971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-09-17 do dziś
4077 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2013-09-17 do dziś
4177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-09-17 do dziś
4277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-17 do dziś
4381 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-09-17 do dziś
4496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-17 do dziś
4501 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2013-09-17 do dziś
4602 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2013-09-17 do dziś
4710 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2013-09-17 do dziś
4816 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2013-09-17 do dziś
4920 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2013-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 17.09.2013 DO 31.12.20132016-01-27 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-27 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
5data złożenia 20.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-20 do dziś
6data złożenia 20.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-21 do dziś
7data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-21 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.09.2013 DO 31.12.20132016-01-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-21 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów