DOBRA PRALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000477117
Numer REGON: 146829350
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-09
Sygnatura akt[RDF/255662/20/461]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146829350 NIP 82126392832013-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA PRALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLCE gmina SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2019-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 16 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2019-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA: 14.08.2013R., NOTARIUSZ: ANDRZEJ PIÓRKOWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, UL.KILIŃSKIEGO 9B, REPERTORIUM A NR 2447/2013; AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.09.2013R., ANDRZEJ PIÓRKOWSKI, NOTARIUSZ W SIEDLCACH, REP.A 3031/2013, ZMIANA PAR.7.2013-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLESZCZUK2013-10-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TOMASZ2013-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH2013-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1) W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2013-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLESZCZUK2013-10-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TOMASZ2013-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES CZARZĄDU2013-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy195 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-10-22 do dziś
277 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-10-22 do dziś
396 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2019-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 22.10.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
2data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
3data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
7data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.10.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.10.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów