ZAKŁAD PRODUKCJI KOTŁÓW C.O. T. SIKORSKI R. DAMS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000477026
Numer REGON: 146885235
Numer NIP: 5671904671
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-05-29
Sygnatura akt[RDF/607899/24/436]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZAKŁAD PRODUKCJI KOTŁÓW C.O. T. SIKORSKI R. DAMS SPÓŁKA JAWNA2018-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOŃSKI gmina PŁOŃSK miejscowość PŁOŃSK2013-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOŃSK ulica RZEMIEŚLNICZA nr domu 11 kod pocztowy 09-100 poczta PŁOŃSK kraj POLSKA 2013-09-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CICHEWICZ.PL2018-04-09 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CICHEWICZ.PL2018-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuTANIEOGRZEWANIE.PL A.SAWICKA R.CICHEWICZ SPÓŁKA JAWNA - ODDZIAŁ ZYZDROJOWY PIECEK2016-07-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat MRĄGOWSKI gmina PIECKI miejscowość ZYZDROJOWY PIECEK2016-07-14 do dziś
3. Adresmiejscowość ZYZDROJOWY PIECEK nr domu 99 nr lokalu 13 kod pocztowy 11-710 poczta BABIĘTA kraj POLSKA 2016-07-14 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.08.2013R.2013-09-14 do dziś
2UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW 1/2015 Z 5.01.2015R. ZMIENIONO PARAGRAFY: PAR.2.1, PAR.2.4, PAR.3, PAR.10 A.2015-04-15 do dziś
303.03.2016 R. - ZMIANA § 2 PKT 1 ORAZ § 3 PKT 1B2017-03-02 do dziś
429.08.2017 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ZMIENIŁA UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PAR. 2.1 ORAZ PAR. 32018-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAMS2017-03-02 do dziś
2. ImionaROBERT2017-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-03-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-03-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2018-04-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2018-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2018-04-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAMS2017-03-02 do dziś
2. ImionaROBERT2017-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-09-14 do dziś
228 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2013-09-14 do dziś
325 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2015-04-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 14.09.2013 DO 31.12.20132017-11-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów