ARTEFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000477000
Numer REGON: 146864871
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-11-26
Sygnatura akt[RDF/362604/21/853]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-09-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MOTOROWA nr domu 1 kod pocztowy 04-035 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.09.20132013-09-13 do dziś
214.01.2014 R., REP. A NR 1631/2014, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE DODANO UST. 4-8 W § 8, ZMIENIONO § 14, § 15 ORAZ § 162014-01-23 do dziś
323.12.2014 R., NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 30995/2014, ZMIANA § 5 I § 6 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAUER POLEN INVEST GMBH2013-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2015-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.2014-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUDENNY2019-10-22 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2019-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJURCZYK2014-01-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2014-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z INNYM PROKURENTEM2014-01-23 do dziś
21. NazwiskoHERBUŚ2019-10-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ TOMASZ2019-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2019-10-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-11 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-02-11 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-02-11 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-02-11 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-02-11 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-02-11 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-02-11 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
4data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8data złożenia 26.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów