HERON 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000476946
Numer REGON: 302530282
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-01-05
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/21211/21/14]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERON 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2013-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica MIELŻYŃSKIEGO nr domu 14 nr lokalu P.7 kod pocztowy 61-725 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.08.2013R., ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK, WOJCIECH WYPYCH, AGNIESZKA LISOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK.4, 01-031 WARSZAWA REP. A NR 5649/20132013-09-12 do dziś
220.09.2013 R., REP. A NR 7021/2013, ARTUR STANISŁAW KOZAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK, WOJCIECH WYPYCH, AGNIESZKA LISOWSKA SPÓŁKA JAWNA, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4, 01-031 WARSZAWA ZMIANA §17 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2013-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPACZYŃSKI2014-07-01 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2014-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2013-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISIŃSKI2022-01-05 do dziś
2. ImionaJACEK2022-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-09-12 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-09-12 do dziś
364 91 Z LEASING FINANSOWY2013-09-12 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-09-12 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-09-12 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-09-12 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-09-12 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-09-12 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-09-12 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2014 okres OD 28.08.2013 DO 31.10.20132014-06-10 do dziś
2data złożenia 18.12.2015 okres OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-02-25 do dziś
3data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162018-08-07 do dziś
4data złożenia 14.04.2020 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172020-04-14 do dziś
5data złożenia 14.04.2020 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-04-14 do dziś
6data złożenia 14.04.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-14 do dziś
7data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.08.2013 DO 31.10.20132014-06-10 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-02-25 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162018-08-07 do dziś
4OD 01.10.2016 DO 30.09.20172020-04-14 do dziś
5OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-04-14 do dziś
6OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-14 do dziś
7OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.08.2013 DO 31.10.20132014-06-10 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-02-25 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162018-08-07 do dziś
4OD 01.10.2016 DO 30.09.20172020-04-14 do dziś
5OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-04-14 do dziś
6OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-14 do dziś
7OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów