L-SECRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000476870
Numer REGON: 181022001
Numer NIP: 5170363862
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2017-08-22
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/14065/17/244]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-SECRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2013-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica WARSZAWSKA nr domu 22 kod pocztowy 35-205 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2013-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP.A NR 7865/2013 Z DNIA 21.08.2013 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOHDANA ROJOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ BOHDAN ROJOWSKI BOGDAN CZERWONKA S.C. W RZESZOWIE, UL.ZAMKOWA 9, 35-032 RZESZÓW2013-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIOWSKA2013-09-12 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2013-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁ2013-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIEDKO2013-09-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2013-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2013-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2013-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2013-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIOWSKA2013-09-12 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2013-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFIEDKO2013-09-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2013-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-09-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2013-09-12 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-09-12 do dziś
369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-09-12 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-09-12 do dziś
580 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2013-09-12 do dziś
680 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2013-09-12 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-09-12 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-09-12 do dziś
965 11 Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE2013-09-12 do dziś
1065 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2013-09-12 do dziś
1166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2013-09-12 do dziś
1266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2015 okres OD 21.08.2013 DO 31.12.20142016-03-14 do dziś
2data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-22 do dziś
3data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.08.2013 DO 31.12.20142016-03-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów