CS BREWERY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000476826
Numer REGON: 146273621
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[RDF/420073/22/227]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS BREWERY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŚWIDWIŃSKI gmina POŁCZYN-ZDRÓJ miejscowość POŁCZYN-ZDRÓJ2015-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość POŁCZYN-ZDRÓJ ulica UL. PIWNA nr domu 10 kod pocztowy 78-320 poczta POŁCZYN-ZDRÓJ kraj POLSKA 2015-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.08.2013 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. BRACKA 18 LOK. 5, REPERTORIUM A NR 11590/20132013-09-14 do dziś
230.10.2015 R., REP. A NR 6308/2015, NOTARIUSZ MIROSŁAW PRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, ZMIANA § 5.2015-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-09-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI SORBI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA MOCY UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SORBI INESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z DNIA 19 SIERPNIA 2013 R., PODJĘTEJ PRZED KRZYSZTOFEM ŁASKIM AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 11585/2013.2013-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSORBI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-09-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-09-14 do dziś
3. Numer w rejestrze0000431044 2013-09-14 do dziś
5. Numer REGON1462736212013-09-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSORBI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1424284982013-09-14 do dziś
4. Numer KRS0000356429 2013-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70.645 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.276.435,00 ZŁ2013-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8088693,00 ZŁ2013-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-14 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-09-14 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-09-14 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-09-14 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-09-14 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-09-14 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-14 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-09-14 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-09-14 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.08.2014 okres OD 27.08.2012 DO 13.09.20132014-09-18 do dziś
2data złożenia 27.08.2014 okres OD 14.09.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
4data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
5data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
9data złożenia 23.09.2021 okres OD 21.07.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
10data złożenia 12.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.08.2012 DO 13.09.20132014-09-18 do dziś
2OD 14.09.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
9OD 21.07.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.08.2012 DO 13.09.20132014-09-18 do dziś
2OD 14.09.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
9OD 21.07.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA JEJ W STAN LIKWIDACJI, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA BIERNACKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE , REPERTORIUM A NUMER 3420/2020;, 21.07.20202020-08-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2020-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKACZANOWSKI2020-08-11 do dziś
2. ImionaJAROMIR WOJCIECH2020-08-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA JEJ W STAN LIKWIDACJI, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA BIERNACKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE , REPERTORIUM A NUMER 3420/2020;, 21.07.20202020-08-11 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów