BUDIKOM.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000476613
Numer REGON: 221955995
Numer NIP: 9571070903
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/12773/21/311]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIKOM.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2013-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica TRZY LIPY nr domu 3 kod pocztowy 80-172 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 31.07.2013 R., PRZEZ NOTARIUSZA KAROLA ALEKSANDROWICZA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, PRZY UL.JAŚKOWA DOLINA 132/16, ZA REP. A NR 2217/20132013-09-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 8883/2020 Z DNIA 14.12.2020, KANCELARIA NOTARIALNA KAROLA ALEKSANDROWICZA, UL. JAŚKOWA DOLINA 132/16, GDAŃSK, ZMIANA § 11 UMOWY.2021-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIKOM.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2219054192013-09-18 do dziś
4. Numer KRS0000462843 2013-09-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZERA2013-09-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TADEUSZ2013-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-09-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-09-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-09-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-09-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-09-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12.000,00 ZŁOTYCH2021-07-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego800.000,00 ZŁOTYCH2021-07-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego800.000 ZŁ2013-09-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2013-09-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - BUDIKOM.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIKOM.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2219054192013-09-18 do dziś
4. Numer KRS0000462843 2013-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-07-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-07-06 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-07-06 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-07-06 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-07-06 do dziś
546 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2021-07-06 do dziś
647 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-06 do dziś
761 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2021-07-06 do dziś
861 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2021-07-06 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.05.2014 okres OD 31.07.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
2data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
3data złożenia 22.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-23 do dziś
4data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9data złożenia 31.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-31 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.07.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-31 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów