INSTYTUT WSPIERANIA INICJATYW PARTNERSTWA PUBLICZNO- PRYWATNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000476611
Numer REGON: 022287645
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-01-13
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/35142/21/568]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT WSPIERANIA INICJATYW PARTNERSTWA PUBLICZNO- PRYWATNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2014-02-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ORLA nr domu 26 nr lokalu 3 kod pocztowy 53-149 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.09.2013R.2013-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYPEK2013-09-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ2013-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH2013-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZGACZ2013-09-11 do dziś
2. ImionaADRIAN2013-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH2013-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGODZIŃSKI2013-09-11 do dziś
2. ImionaMARCIN2013-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH2013-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2013-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZGACZ2013-09-11 do dziś
2. ImionaADRIAN2013-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2013-09-11 do dziś
272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-09-11 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-09-11 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-09-11 do dziś
582 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-11 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-11 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-09-11 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-11 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 11.09.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
3data złożenia 14.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
4data złożenia 14.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-14 do dziś
5data złożenia 14.01.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-14 do dziś
6data złożenia 14.01.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-01-14 do dziś
7data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
8data złożenia 10.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.09.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-01-14 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.09.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-01-14 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-12-302022-01-13 do dziś