FUNDACJA ADAMAS

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000476549
Numer REGON: 022249509
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-08-02
Sygnatura akt[RDF/230571/20/203]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2013-09-10 do dziś
3. NazwaFUNDACJA ADAMAS2013-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2013-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica FRANCISZKAŃSKA nr domu 9 nr lokalu 7 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2013-09-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejFUNDACJA.ADAMAS@GMAIL.COM2013-09-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.PRZEDSZKOLE-BRYLANCIK.EPRZEDSZKOLA.PL2018-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.08.2013 R.2013-09-10 do dziś
203.06.2016 R. - ZMIENIONO §29 PKT 1 I 2 STATUTU2016-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER EDUKACJI NARODOWEJ2013-09-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2013-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTOWAĆ FUNDACJĘ NA ZEWNĄTRZ, PODPISYWAĆ DOKUMENTY NIE POWODUJĄCE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, WYSTĘPOWAĆ W SPRAWACH FUNDACJI W URZĘDACH, INSTYTUCJACH ITP. MOŻE PREZES I WICEPREZES JEDNOOSOBOWO. DO PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI POWODUJĄCYCH ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYMAGANE SĄ PODPISY PREZESA I WICEPREZESA ŁĄCZNIE.2016-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOBRO2013-09-10 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA STANISŁAWA2013-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2013-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTKIEWICZ2018-04-27 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOBRO2013-09-10 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW JACEK2013-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYCZAK2013-09-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2013-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2013-09-10 do dziś
285 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2013-09-10 do dziś
385 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2013-09-10 do dziś
485 31 A GIMNAZJA2013-09-10 do dziś
585 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2013-09-10 do dziś
685 31 C LICEA PROFILOWANE2013-09-10 do dziś
785 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2013-09-10 do dziś
885 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2013-09-10 do dziś
985 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2013-09-10 do dziś
1085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-10 do dziś
1185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-09-10 do dziś
1247 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-09-10 do dziś
1386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2013-09-10 do dziś
1487 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2013-09-10 do dziś
1587 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2013-09-10 do dziś
1687 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2013-09-10 do dziś
1787 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2013-09-10 do dziś
1888 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2013-09-10 do dziś
1988 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2013-09-10 do dziś
2088 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-10 do dziś
2190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2013-09-10 do dziś
2290 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2013-09-10 do dziś
2347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-10 do dziś
2490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2013-09-10 do dziś
2593 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-09-10 do dziś
2693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2013-09-10 do dziś
2793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-09-10 do dziś
2855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-09-10 do dziś
2956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-09-10 do dziś
3056 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-09-10 do dziś
3158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-09-10 do dziś
3273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-09-10 do dziś
3382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2014 okres OD 20.09.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
2data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-09 do dziś
3data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
4data złożenia 02.08.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-02 do dziś
5data złożenia 02.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-02 do dziś
6data złożenia 02.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.09.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1)POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; 2)DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA; 3)PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; 4)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH; 5)OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA; 6) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 7)PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU TECHNOLOGICZNEMU 8)UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN; 9)DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; 10)NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE; 1L)KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY; 12)KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI; 13)UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU; 14)EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; 15)PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM; 16)DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI; 17)PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU; 18)DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY OKREŚLONE W USTAWIE O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE.2013-09-10 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów