TAMBO EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000476510
Numer REGON: 302533010
Numer NIP: 6972309610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/534615/23/485]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMBO EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO2013-09-13 do dziś
2. Adresmiejscowość LESZNO ulica DR.BRONISŁAWA ŚWIDERSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA 2013-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.06.2013R., NOTARIUSZ RENATA CEJBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 2075/2013.2013-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAMBO2013-09-13 do dziś
2. ImionaJAN2013-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.000,00 ZŁ2013-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2013-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADANE SĄ JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2013-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAMBO2013-09-13 do dziś
2. ImionaJAN2013-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2013-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBARTKOWIAK2017-12-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2017-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-12-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-09-13 do dziś
246 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2013-09-13 do dziś
346 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2013-09-13 do dziś
401 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2013-09-13 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-09-13 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-09-13 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-09-13 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-09-13 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-09-13 do dziś
1046 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2018-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.12.2014 okres OD 13.09.2013 DO 31.12.20132014-12-15 do dziś
2data złożenia 06.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
3data złożenia 22.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
4data złożenia 10.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-27 do dziś
5data złożenia 18.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
6data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7data złożenia 26.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-26 do dziś
8data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
9data złożenia 05.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
10data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.09.2013 DO 31.12.20132014-12-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-26 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.09.2013 DO 31.12.20132014-12-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-26 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów