AQUA-HIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000476444
Numer REGON: 146831251
Numer NIP: 7571480385
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2017-11-07
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/88160/17/673]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146831251 NIP 75714803852013-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA-HIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SOLEC nr domu 81B kod pocztowy 00-382 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-09-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@AQUA-HIT.COM2013-09-11 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AQUA-HIT.COM2013-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuAQUA-HIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W MAKOWIE MAZOWIECKIM - ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I GRZEWCZYCH2014-03-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MAKOWSKI gmina MAKÓW MAZOWIECKI miejscowość MAKÓW MAZOWIECKI2014-03-17 do dziś
3. Adresmiejscowość MAKÓW MAZOWIECKI ulica PRZASNYSKA nr domu 77 kod pocztowy 06-200 poczta MAKÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2014-03-17 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.05.2013 R. ANDRZEJ PRZYBYŁA- NOTARIUSZ PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY EMILII PLATER NUMER NUMER 10 M.7, REPERTORIUM A NUMER 2372/20132013-09-11 do dziś
217.09.2013 R. - ASESOR NOT. ELŻBIETA MIKITA, ZASTEPCA ANDRZEJA PRZYBYŁY - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 4454/2013 - ZMIENIONO §§ 3, 6, 9, 12, 20, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2013-11-18 do dziś
316.12.2014 R., REP. A NR 12463/2014, NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 23 UMOWY SPÓŁKI2015-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUTO - HIT SPÓŁKA AKCYJNA2016-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2725508602016-06-06 do dziś
4. Numer KRS0000446254 2016-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.000 ZŁ2016-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego59000,00 ZŁ2013-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport19000,00 ZŁ2013-11-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2013-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYKIER2017-11-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2013-09-11 do dziś
225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-11 do dziś
328 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2013-09-11 do dziś
428 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2013-09-11 do dziś
522 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2013-09-11 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-09-11 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-09-11 do dziś
824 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2013-09-11 do dziś
922 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-02-25 do dziś
1046 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE. POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2015-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2013-11-18 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ SPÓŁKI AUTO-HIT S.A. DOKONANY W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRZEZ PRZENIESIENIE ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI PRZEDSIEBIORSTWA NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ I SPÓŁKĘ ISTNIEJĄCĄ. UCHWAŁA O PODZIALE SPÓŁKI AUTO-HIT S.A. ZOSTAŁA PODJĘTA 17.09.2013 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AUTO-HIT S.A.2013-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2016-06-06 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaCZYNI SIĘ WZMIANKĘ O MOŻLIWOŚCI DOKONANIA POŁĄCZENIA SPÓŁEK - 30. XII.2015 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW (REP A NR 3453/2015 KN MAGDALENA KOROBOWICZ) O POŁĄCZENIU W TRYBIE ART. 492 §1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ AUTO HIT SA („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POD NR KRS: 0000446254 ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ AHT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1), WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POD NR KRS: 0000493005 ORAZ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ AO.UA-HIT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2) WPISANĄ REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POD NR KRS: 0000476444 POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ - JAKO JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 - CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ ROZWIĄZANIE SPÓŁKI PRZEJMOWANYCH BEZ PRZEPROWADZANIA ICH LIKWIDACJI. POŁĄCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZE SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ 1 ORAZ ZE SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ 2 W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 515 §1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ BEZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WEDŁUG ZASAD PRZEWIDZIANYCH WE WSPÓLNYM PLANIE POŁĄCZENIA UZGODNIONYM MIĘDZY ZARZĄDAMI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 W DNIU 30 LISTOPADA 2015 ROKU2016-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów