HEXEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000476225
Numer REGON: 243362887
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-05-13
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/4196/21/685]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2013-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica POPRZECZNA nr domu 37A kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2013-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.07.2013 R., REP. A NR 3294/2013 NOTARIUSZ TOMASZ GÓRNIKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W JORDANOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA 72013-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚ2013-09-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MAREK2013-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2013-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACULA STAŚ2016-07-20 do dziś
2. ImionaMARCELINA2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA IMIENIEM SPÓŁKI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 10.000,00 ZŁOTYCH (DZIESIĘĆ TYSIĘCY), SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU DOKONYWANIA CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 10.000,00 ZŁOTYCH (DZIESIĘĆ TYSIĘCY), SPÓŁKĘ REPREZENTUJE OBU CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2013-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACULA STAŚ2016-07-20 do dziś
2. ImionaMARCELINA2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2013-09-09 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2013-09-09 do dziś
310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-09 do dziś
446 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2013-09-09 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-09 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-09 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-09 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-09-09 do dziś
910 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2016-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
3data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
4data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
5data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-07 do dziś
6data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
7data złożenia 04.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-05-112021-05-13 do dziś