CINKCIARZ MARKETING PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000476087
Numer REGON: 302523661
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-12-29
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/13375/21/780]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCINKCIARZ MARKETING PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2014-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica SIENKIEWICZA nr domu 9 kod pocztowy 65-001 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2014-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.08.2013R., NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5639/20132013-09-06 do dziś
220.09.2013 R., REP. A NR 7013/2013, NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 17 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I PRZYJĘTO JEGO TEKST JEDNOLITY.2013-10-29 do dziś
324.11.2014 R., REP. A NR 14208/2014, NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO § 1 I § 2, W § 6 UST. 1 DODANO PKT. 40) ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO (UMOWY) SPÓŁKI.2014-11-28 do dziś
418.09.2020 R.,NOTARIUSZ PIOTR ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 13944/2020 - ZMIANA: §8, §14 UST.3, §15, §17 UST.1.2020-10-23 do dziś
522.12.2021 R. - NOTARIUSZ PIOTR ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM „A” NUMER 23493/2021 - §1.2021-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIÓRO2014-06-25 do dziś
2. ImionaMARCIN2014-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.500,00 ZŁ2014-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZMA PIÓRO2014-06-25 do dziś
2. ImionaROXANA IZABELA2014-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ2014-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB WSZYSCY POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE.2020-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIÓRO2021-12-29 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 1 REKLAMA2020-10-23 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-10-23 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-10-23 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-10-23 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-10-23 do dziś
682 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2020-10-23 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-10-23 do dziś
882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2020-10-23 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2014 okres OD 28.08.2013 DO 31.10.20132014-06-02 do dziś
2data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-04-29 do dziś
3data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-30 do dziś
4data złożenia 09.03.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-03-14 do dziś
5data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-12 do dziś
6data złożenia 02.10.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-10-02 do dziś
7data złożenia 10.04.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.08.2013 DO 31.10.20132014-06-02 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-04-29 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-30 do dziś
4OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-03-14 do dziś
5OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-12 do dziś
6OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-10-02 do dziś
7OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.08.2013 DO 31.10.20132014-06-02 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-04-29 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów