ENEKOKONZEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000475998
Numer REGON: 122940266
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2018-07-14
Sygnatura akt[RDF/449896/18/75]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEKOKONZEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina BRZEŹNICA miejscowość SOSNOWICE2013-09-05 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWICE ulica SOSNOWICE nr domu 235 A kod pocztowy 34-113 poczta SOSNOWICE kraj POLSKA 2013-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.09.2013 R.2013-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2013-09-05 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2013-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ2013-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYLEK2013-09-05 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2013-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ2013-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOBRO2013-09-05 do dziś
2. ImionaEWELINA2013-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ2013-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHLONSOK2013-09-05 do dziś
2. ImionaANDREAS2013-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ2013-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-05 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERPERS2013-09-05 do dziś
2. ImionaJOERG PETER2013-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ2013-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-05 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONCZA2013-09-05 do dziś
2. ImionaJÜRGEN2013-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ2013-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2013-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-09-05 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-09-05 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-09-05 do dziś
446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2013-09-05 do dziś
535 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-09-05 do dziś
635 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-09-05 do dziś
735 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-09-05 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-09-05 do dziś
942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-09-05 do dziś
1042 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-05 do dziś
1143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-09-05 do dziś
1243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.08.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-02 do dziś
2data złożenia 21.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-24 do dziś
3data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 14.11.2017 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ ZAJĄC, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WADOWICACH (REP. A NR 4133/2017),2018-01-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2018-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoZIOBRO2018-01-15 do dziś
2. ImionaEWELINA2018-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 14.11.2017 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ ZAJĄC, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WADOWICACH (REP. A NR 4133/2017),2018-01-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów