STORK 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000475978
Numer REGON: 302523589
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/247824/20/592]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3025235892013-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTORK 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIERTNICZA nr domu 165 kod pocztowy 02-952 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128-08-2013, NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK, WOJCIECH WYPYCH, AGNIESZKA LISOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4, 01-031 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 5714/20132013-09-06 do dziś
220.09.2013R. REP.A NR 7053/2013, ARTUR STANISŁAW KOZAK NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR.17 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2013-10-03 do dziś
327.05.2014 R., REP. A NR 6509/2014, NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II 61 LOK.4 ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2014-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEJCHERT2014-12-05 do dziś
2. ImionaVICTORIA IRENA2014-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2014-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-12-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2013-09-06 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-06 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-09-06 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-09-06 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-09-06 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-09-06 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-06 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-09-06 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2014 okres OD 28.08.2013 DO 31.10.20132014-05-22 do dziś
2data złożenia 25.07.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-12-06 do dziś
3data złożenia 21.12.2016 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-01-04 do dziś
4data złożenia 12.04.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-12 do dziś
5data złożenia 12.04.2018 okres OD 01.10.2017 DO 17.10.20172018-04-12 do dziś
6data złożenia 12.08.2019 okres OD 18.10.2017 DO 30.09.20182019-08-12 do dziś
7data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-09-15 do dziś
8data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.10.2019 DO 27.09.20202020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.08.2013 DO 31.10.20132014-05-22 do dziś
2OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-12-06 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-01-04 do dziś
4OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-12 do dziś
5OD 01.10.2017 DO 17.10.20172018-04-12 do dziś
6OD 18.10.2017 DO 30.09.20182019-08-12 do dziś
7OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-09-15 do dziś
8OD 01.10.2019 DO 27.09.20202020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.08.2013 DO 31.10.20132014-05-22 do dziś
2OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-12-06 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-01-04 do dziś
4OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-12 do dziś
5OD 01.10.2017 DO 17.10.20172018-04-12 do dziś
6OD 18.10.2017 DO 30.09.20182019-08-12 do dziś
7OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-09-15 do dziś
8OD 01.10.2019 DO 27.09.20202020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.10.2017 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI, NOTARIUSZ KRYSTIAN SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 5619/2017., 18.10.20172017-12-06 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2017-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWEJCHERT2017-12-06 do dziś
2. ImionaVICTORIA IRENA2017-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.10.2017 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI, NOTARIUSZ KRYSTIAN SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 5619/2017., 18.10.20172017-12-06 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów