BORRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000475794
Numer REGON: 146866491
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2013-11-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/53677/13/918]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-09-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 123A kod pocztowy 02-017 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.08.2013, REP. A NR 7677/2013, ASESOR NOTARIALNY PAULINA KRAJEWSKA-KUCHARSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA ORŁOWSKIEGO, UL.CHŁODNA 15, WARSZAWA2013-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJCI2013-11-15 do dziś
2. ImionaMILAN2013-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2013-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI I PROKURENTA. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.2013-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJCI2013-11-15 do dziś
2. ImionaMILAN2013-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-09-06 do dziś
217 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2013-09-06 do dziś
318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-09-06 do dziś
419 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2013-09-06 do dziś
520 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-09-06 do dziś
621 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-09-06 do dziś
724 PRODUKCJA METALI2013-09-06 do dziś
825 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2013-09-06 do dziś
926 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-09-06 do dziś
1027 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-09-06 do dziś
1128 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-06 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2013-09-06 do dziś
1329 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-09-06 do dziś
1430 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-09-06 do dziś
1531 0 PRODUKCJA MEBLI2013-09-06 do dziś
1633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-09-06 do dziś
1735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-09-06 do dziś
1838 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2013-09-06 do dziś
1939 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-09-06 do dziś
2041 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-09-06 do dziś
2143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-09-06 do dziś
2245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-09-06 do dziś
2303 RYBACTWO2013-09-06 do dziś
2446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-09-06 do dziś
2547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-09-06 do dziś
2649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-09-06 do dziś
2752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-09-06 do dziś
2859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-09-06 do dziś
2961 TELEKOMUNIKACJA2013-09-06 do dziś
3062 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-09-06 do dziś
3163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-09-06 do dziś
3264 91 Z LEASING FINANSOWY2013-09-06 do dziś
3366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2013-09-06 do dziś
3405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2013-09-06 do dziś
3568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-09-06 do dziś
3669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-09-06 do dziś
3770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-09-06 do dziś
3873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-09-06 do dziś
3974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-09-06 do dziś
4077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-09-06 do dziś
4178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-09-06 do dziś
4279 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2013-09-06 do dziś
4380 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2013-09-06 do dziś
4481 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-09-06 do dziś
4506 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2013-09-06 do dziś
4682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-09-06 do dziś
4785 EDUKACJA2013-09-06 do dziś
4893 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2013-09-06 do dziś
4993 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-09-06 do dziś
5095 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-09-06 do dziś
5110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-09-06 do dziś
5211 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-09-06 do dziś
5312 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-09-06 do dziś
5415 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2013-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów