BUDIA - STANDARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000475468
Numer REGON: 022199533
Numer NIP: 9112007555
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[RDF/312374/21/794]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIA - STANDARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA2013-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość OLEŚNICA ulica KOPERNIKA nr domu 11E kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2013-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.07.2013R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF JOŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA, 46-300 OLESNO, UL.SĄDOWA 1, REP. A NR 6126/20132013-08-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.02.2017 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF JOŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, UL. SĄDOWA 1, REP.A NR 879/17 - ZMIENIONO TREŚĆ 17 UST.3 UMOWY SPÓŁKI2017-04-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.08.2019 R., NOTARIUSZ EWA SZYDŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KLUCZBORKU, UL. ZAMKOWA 6/4, REP.A NR 1985/2019 - ZMIENIONO TREŚĆ §6 UST.1, §7, §16 UST.1, §17 UST.4, I §17 UST.8 UMOWY SPÓŁKI. PONADTO W §14 WYKREŚLA SIĘ UST.2 I USUWA NUMERACJĘ UST.1. W §15 USUNIĘTO PKT.11, 20, 21, 22 I 24 I ZMIENIONO ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ PUNKTÓW NA ZASADZIE CIĄGŁOŚCI NUMERACJI.2019-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADERA2013-08-30 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2013-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.149.000,00 ZŁ (JEDEN MILION STO CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADERA2018-02-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.150.000,00 ZŁ (JEDEN MILION STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2300000,00 ZŁ2014-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU ORAZ ZACIĄGANIA ZOBWIĄZAŃ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU, A W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM.2019-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADERA2019-12-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2013-08-30 do dziś
281 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-08-30 do dziś
381 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-08-30 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-08-30 do dziś
542 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-08-30 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-08-30 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2013-08-30 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-08-30 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-08-30 do dziś
1081 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2014 okres OD 30.08.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
2data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
4data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
5data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
6data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
7data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
8data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.08.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.08.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów