TANIE M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000475362
Numer REGON: 281527347
Numer NIP: 7393862221
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-04
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-01-18
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/304/24/921]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANIE M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2018-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. BYDGOSKA nr domu 19 kod pocztowy 10-243 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2018-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.07.2013 R., REP. A NR 3791/2013, NOTARIUSZ ZBIGNIEW WŁADYSŁAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE.2013-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROTOSZYŃSKI2013-09-04 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2013-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3500,00 ZŁ2024-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROTOSZYŃSKA2024-01-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2024-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ2024-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-01-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROTOSZYŃSKI2024-01-18 do dziś
2. ImionaFILIP2024-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ2024-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2013-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROTOSZYŃSKI2013-09-04 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2013-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-09-04 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-04 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-09-04 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-09-04 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-09-04 do dziś
656 10 Z RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-09-04 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-09-04 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-09-04 do dziś
981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-09-04 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2014 okres OD 18.07.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
2data złożenia 16.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
3data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
4data złożenia 05.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
5data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
6data złożenia 28.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-28 do dziś
7data złożenia 01.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-01 do dziś
8data złożenia 25.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-25 do dziś
9data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
10data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.07.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-28 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-25 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.07.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-28 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów