ENERGIA LUBELSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000475112
Numer REGON: 061601730
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-12-06
Sygnatura akt[RDF/183671/19/971]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA LUBELSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2017-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica PROSTA nr domu 19 nr lokalu 3 kod pocztowy 20-135 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2017-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.05.2013 R., NOTARIUSZ DR ROBERT FRONC, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 2095/20132013-08-30 do dziś
228.02.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, REPERTORIUM A NR 1627/2017, ZMIANIE ULEGŁY § 6 UST. 2 UMOWY SPOLKI, § 10 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2017-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJKA2013-08-30 do dziś
2. ImionaMARTA2013-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-08-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-08-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-08-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-08-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,00 ZŁ. (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2013-08-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ. (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-08-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ. (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-08-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-08-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGIA LUBELSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0615035872013-08-30 do dziś
4. Numer KRS0000445356 2013-08-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPKE POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2219784532017-08-30 do dziś
4. Numer KRS0000482765 2017-08-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-08-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁ2017-08-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000 ZŁ2017-08-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10000 ZŁ2017-08-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-08-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO NIEOGRANICZONEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA POD FIRMĄ: ENERGIA LUBELSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ SPÓŁKĘ ENERGIA LUBELSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE (KOMPLEMENTARIUSZA) JEST PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI, PAN GRZEGORZ KAZIMIERZ ZARZYCKI. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNICY.2013-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGIA LUBELSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0615035872013-08-30 do dziś
4. Numer KRS0000445356 2013-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-08-30 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-08-30 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-08-30 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-30 do dziś
535 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-08-30 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-08-30 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-30 do dziś
835 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-08-30 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-08-30 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.10.2014 okres OD 09.05.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
2data złożenia 17.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
3data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-30 do dziś
4data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
5data złożenia 06.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.05.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów