INSTYTUT PROMOCJI I ROZWOJU REGIONÓW

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000475111
Numer REGON: 181014071
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400498/22/975]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2013-08-29 do dziś
3. NazwaINSTYTUT PROMOCJI I ROZWOJU REGIONÓW2013-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2020-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. REFORMACKA nr domu 8 kod pocztowy 35-026 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 01.08.2013 R.2013-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA RZESZOWA2013-08-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSTOWARZYSZENIE MOŻE BYĆ REPREZENTOWANE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PREZES STOWARZYSZENIA MOŻE REPREZENTOWAĆ STOWARZYSZENIE JEDNOOSOBOWO. DOKUMENTY I PISMA STOWARZYSZENIA MOŻE PODPISYWAC JEDNOOSOBOWO PREZES STOWARZYSZENIA. PREZES STOWARZYSZENIA JEST UPRAWNIONY RÓWNIEŻ DO JEDNOOSOBOWEGO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANA JEST DWUOSOBOWA REPREZENTACJA. ZARZĄD MOŻE UCHWAŁĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA INNYM OSOBOM DO REPREZENTOWANIA ZARZĄDU, PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW W ŚCIŚLE OKREŚLONYCH SPRAWACH.2013-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANEK ŻMUDA2020-05-08 do dziś
2. ImionaMONIKA MAŁGORZATA2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2013-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBKA2014-09-19 do dziś
2. ImionaMARTA BARBARA2014-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKA DUREK2013-08-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2013-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUREK2013-08-29 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN TOMASZ2013-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-08-29 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-08-29 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-08-29 do dziś
478 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2013-08-29 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-08-29 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-08-29 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-08-29 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-29 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.05.2014 okres OD 29.08.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
2data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
3data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
4data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
5data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
6data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
8data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
9data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.08.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM STOWARZYSZENIA JEST: 1. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH W TYM MIĘDZY INNYMI: A. DZIAŁANIE MAJĄCE NA CELU ZMNIEJSZENIE BEZROBOCIA B. DZIAŁANIA WSPOMAGAJACE ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI C. POZYSKIWANIE I SZKOLENIE WOLONTARIUSZY ORAZ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY MIESZKAŃCOM D. SZEROKO ROZUMIANE DZIAŁANIA W ZAKRESIE PREWENCJI KRYMINALNEJ 2. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE SZEROKO POJĘTEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ A PRZEDE WSZYSTKIM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 3. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, POMOC OSOBOM I RODZINOM W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH, WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH OSÓB, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4.DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 5. WSPOMAGANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6. PROMOWANIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ ORAZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 7. DZIAŁANIA NA RZECZ IDEI ROZWOJU DEMOKRACJI 8. DZIAŁANIA NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA 9. DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY I SZTUKI POPRZEZ JEJ UPOWSZECHNIENIE ORAZ WSPIERANIE INICJATYW KULTURALNYCH 10. DZIAŁANIE NA RZECZ PROMOCJI KULTURY I SZTUKI ORAZ PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTURALNEGO W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ORGANIZOWANIE ORAZ UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH, WARSZTATACH, SZKOLENIACH, WYSTAWACH, TARGACH ITP. 11. POPULARYZOWANIE WIEDZY Z DZIEDZINY KULTURY I SZTUKI 12. PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, BADAWCZO-ROZWOJOWEJ, EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ 13. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIEM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA NORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 14. POMOC HUMANITARNA 15. WSPIERANIE ROZWOJU TRZECIEGO SEKTORA 16. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY CIĄG DALSZY ZGODNIE Z E STATUTEM.2013-08-29 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów