FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA RYSIEK TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000475076
Numer REGON: 022063590
Numer NIP: 8842746862
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/516391/23/71]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA RYSIEK TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość SŁOTWINA2013-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁOTWINA nr domu 62 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2013-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.01.2013 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, RYNEK 3/1, NOTARIUSZ ŁUKASZ ROCZNIAK, REP A NR 75/2013, UMOWA SPÓŁKI.2013-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALICKA2013-08-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2013-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 500,00 ZŁ(CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2013-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALICKI2013-08-29 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2013-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ(PIĘĆSET ZŁOTYCH)2013-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALICKA2013-08-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2013-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-08-29 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-08-29 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-08-29 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-08-29 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-08-29 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-08-29 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-08-29 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2013-08-29 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-08-29 do dziś
1043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-08-29 do dziś
1143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-08-29 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-08-29 do dziś
1343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-08-29 do dziś
1443 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2013-08-29 do dziś
1543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-08-29 do dziś
1643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-08-29 do dziś
1749 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2013-08-29 do dziś
1849 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2013-08-29 do dziś
1949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-08-29 do dziś
2052 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-08-29 do dziś
2168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-08-29 do dziś
2277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-08-29 do dziś
2342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-08-29 do dziś
2477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-08-29 do dziś
2577 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2013-08-29 do dziś
2677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-08-29 do dziś
2777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-08-29 do dziś
2877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-08-29 do dziś
2942 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-08-29 do dziś
3042 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-08-29 do dziś
3142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-08-29 do dziś
3242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-08-29 do dziś
3342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2013-08-29 do dziś
3442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.02.2015 okres OD 21.01.2013 DO 31.12.20132015-03-18 do dziś
2data złożenia 27.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
3data złożenia 02.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
4data złożenia 23.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
5data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-04 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
7data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
8data złożenia 16.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-16 do dziś
9data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.01.2013 DO 31.12.20132015-03-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-16 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.01.2013 DO 31.12.20132015-03-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów