ENDO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000474956
Numer REGON: 061599216
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-03-24
Sygnatura akt[RDF/373039/22/19]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina GŁUSK miejscowość KALINÓWKA2013-08-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KALINÓWKA ulica PAPROCIOWA nr domu 3 kod pocztowy 21-040 poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA 2013-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106-08-2013 ROKU, REP. A NR 1069/2013, NOTARIUSZ ANETA SZKUTNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2013-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKI2013-08-28 do dziś
2. ImionaKONRAD MAREK2013-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500, -ZŁ2013-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2013-08-28 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGNIESZKA2013-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250, - ZŁ2013-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2013-08-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WOJCIECH2013-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250, - ZŁ2013-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 PRODUKCJA MEBLI2013-08-28 do dziś
232 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-08-28 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-08-28 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-08-28 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-08-28 do dziś
672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-08-28 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-08-28 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-08-28 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-08-28 do dziś
1046 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.02.2015 okres OD 28.08.2013 DO 31.12.20142015-02-23 do dziś
2data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-02 do dziś
3data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
4data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
5data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
6data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
7data złożenia 11.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
8data złożenia 24.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.08.2013 DO 31.12.20142015-02-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 27.08.2021 R.SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA MONIKĘ MATEŃKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNIKU, REP. A NR 2840/2021 ,2021-09-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2021-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWÓJCIK2021-09-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGNIESZKA2021-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 27.08.2021 R.SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA MONIKĘ MATEŃKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNIKU, REP. A NR 2840/2021 ,2021-09-23 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów