GRUPAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000474919
Numer REGON: 302519033
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396265/22/133]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KROTOSZYŃSKI gmina ZDUNY miejscowość ZDUNY2013-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ZDUNY ulica 1 MAJA nr domu 3 kod pocztowy 63-760 poczta ZDUNY kraj POLSKA 2013-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.08.2013R., NOTARIUSZ DARIUSZ ANDRYCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 3356/20132013-09-03 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.11.2014R., REP. A NR 2464/2014, NOTARIUSZ MACIEJ BASZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM - ZMIANA: §4 UMOWY SPÓŁKI (DODANO PKT 28-31).2014-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIOAGRA SPÓŁKA AKCYJNA2017-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0158207862017-11-24 do dziś
4. Numer KRS0000218705 2017-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-11-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2013-09-03 do dziś
201 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW2013-09-03 do dziś
320 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2013-09-03 do dziś
420 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2013-09-03 do dziś
520 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-03 do dziś
610 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2013-09-03 do dziś
710 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2013-09-03 do dziś
801 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2013-09-03 do dziś
910 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2013-09-03 do dziś
1001 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2016-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2014 okres OD 04.09.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
3data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-24 do dziś
4data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
5data złożenia 15.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
6data złożenia 02.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-02 do dziś
7data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
8data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
9data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.09.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-02 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.09.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-02 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji07.05.2018R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4243/2018.,2018-06-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDEN LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2018-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGANDZIARSKI2018-06-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2018-06-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności07.05.2018R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4243/2018.,2018-06-12 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów