L.T.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000474916
Numer REGON: 146784132
Numer NIP: 5213652309
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-28
Sygnatura akt[RDF/554039/23/482]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1467841322013-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL.T.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BOBROWIECKA nr domu 1A kod pocztowy 00-728 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.07.2013 R. - ASESOR NOT. MAŁGORZATA STANISZEWSKA, ZASTĘPCA SEBASTIANA KUBANIA - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 6098/2013.2013-08-29 do dziś
221.10.2013 R., REP. A NR 9197/2013, NOTARIUSZ SEBASTIAN KUBAŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. CYBERNETYKI 13 LOK. 1, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2013-12-05 do dziś
327.05.2014 R., REP. A NR 1450/2014, NOTARIUSZ GRAŻYNA WÓJCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SANDOMIERSKA 23 M. 18 ZMIANA PARAGRAFU § 6, DODANIE PUNKTÓW 83) - 87)2014-07-04 do dziś
411.08.2016 R., REP. A NR 2475/2016, NOTARIUSZ GRAŻYNA WÓJCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE DODANO PO §6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, PO PUNKCIE 87) PUNKTY 88)-123)2016-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOCH2013-08-29 do dziś
2. ImionaLUBOW2013-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 153.450,00 ZŁOTYCH2015-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego155000,00 ZŁ2015-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2013-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOCH2013-08-29 do dziś
2. ImionaLUBOW2013-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-08-29 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-08-29 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-08-29 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-29 do dziś
581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-12-05 do dziś
680 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2013-12-05 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-07-04 do dziś
881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2014-07-04 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-07-04 do dziś
1081 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.09.2015 okres OD 01.11.2013 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
2data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
3data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
7data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8data złożenia 26.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-26 do dziś
9data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
10data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
11data złożenia 28.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.11.2013 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.11.2013 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów