CUKIERNIA CAFE MERYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000474899
Numer REGON: 391069129
Numer NIP: 6932050755
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-06-23
Sygnatura akt[RDF/209685/20/309]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-09-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 391069129 NIP 69320507552013-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA CAFE MERYK SPÓŁKA JAWNA2013-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GŁOGOWSKI gmina GŁOGÓW miejscowość GŁOGÓW2013-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁOGÓW ulica MORCINKA nr domu 27 kod pocztowy 67-200 poczta GŁOGÓW kraj POLSKA 2013-09-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCUKIERNIA-CAFEMERYK@POST.PL2013-09-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MERYK.PL2013-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114 SIERPNIA 2013 R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2013-09-02 do dziś
230.09.2013 R. ZMIENIONO PREAMBUŁĘ UMOWY ORAZ §3 UST. 1, §3 UST. 3.2013-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-09-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ MARIANA MERYKA, MARCINA MERYKA I JOANNY MIŚKO WPISANYCH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYSTĘPUJĄCEJ W OBROCIE GOSPODARCZYM POD NAZWĄ CUKIERNNIA CAFE MARIAN MERYK & MARCIN MERYK & JOANNA MIŚKO S.C. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE, W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKE JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 §4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2013-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERYK2013-09-02 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2013-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-09-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŚKO2013-09-02 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2013-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-09-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2013-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERYK2013-09-02 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2013-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŚKO2013-09-02 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2013-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2013-09-02 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-09-02 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-09-02 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2013-09-02 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-09-02 do dziś
647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-02 do dziś
747 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-02 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-02 do dziś
947 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-10 do dziś
1010 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów