GRZEGORZ KOSICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000474807
Numer REGON: 022215309
Numer NIP: 8831855530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-11-17
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/13624/22/80]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 022215309 NIP 88318555302015-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGORZ KOSICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina KŁODZKO miejscowość KŁODZKO2013-08-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KŁODZKO ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 20 nr lokalu 1 kod pocztowy 57-300 poczta KŁODZKO kraj POLSKA 2013-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.07.2013 R. KANCELARIA NOTARIALNA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18/3, NOTARIUSZ MAŁGORZATA MATUSZ, REP A NR 2778/2013, AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI.2013-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSICKI2013-08-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 67 000,00 ZŁ(SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-08-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego67000,00 ZŁ2013-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport167000,00 ZŁ2013-08-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSICKI2013-08-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-08-27 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-08-27 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-08-27 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-08-27 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-08-27 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-08-27 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-27 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.08.2013 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
3data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
4data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
5data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
6data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
7data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
8data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2013 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2013 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-09-012022-11-17 do dziś