LEAD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000474759
Numer REGON: 302522905
Numer NIP: 9950226290
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-05-26
Sygnatura akt[RDF/383499/22/375]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLEAD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ROMANA ABRAHAMA nr domu 18 kod pocztowy 61-615 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-12-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@LEAD-INVESTMENTS.PL2016-03-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LEAD-INVESTMENTS.PL2016-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.08.20132013-08-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.01.2016R., NOTARIUSZ TOMASZ PAETZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GORDZISKU WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 154/2016 - ZMIENIONO: §2, §3, §4 UMOWY SPÓŁKI - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-03-23 do dziś
305.03.2019 R., REP. A NUMER 2208/2019, NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - DODANO § 10A.2019-03-15 do dziś
421.02.2019 R., REP. A NR 1491/2019, NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 5 I § 6 UMOWY SPÓŁKI.2019-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2015-12-31 do dziś
2. ImionaIWONA TERESA2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2019-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2015-12-31 do dziś
2. ImionaPATRYK2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2019-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2019-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2015-12-31 do dziś
2. ImionaPATRYK2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-03-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-03-23 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-03-23 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-23 do dziś
473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2016-03-23 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-03-23 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-03-23 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2016-03-23 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-03-23 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.06.2014 okres OD 27.08.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
2data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
3data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
4data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
5data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
6data złożenia 19.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
7data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
8data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
9data złożenia 26.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.08.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.08.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów