MAJGIER MOSKAŁA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000474680
Numer REGON: 022218160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-11-20
Sygnatura akt[RDF/270290/20/547]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2013-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMAJGIER MOSKAŁA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW2019-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 2 nr lokalu 31 kod pocztowy 50-254 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.07.2013 R.2013-08-26 do dziś
230.11.2017 ZMIENIONO § 10 UST 2.2018-10-12 do dziś
326.11.2018 R. ZMIENIONO: § 2 UST. 1, § 5 LIT. A.2019-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoMOSKAŁA2013-08-26 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JAN2013-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-26 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2013-08-26 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-08-26 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-08-26 do dziś
2
1. NazwiskoMAJGIER2019-07-26 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-26 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2019-07-26 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-26 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWA - PARTNER2019-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJGIER2019-07-26 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSKAŁA2013-08-26 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JAN2013-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów