ARTEGNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000474669
Numer REGON: 281525940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/309368/21/763]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEGNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SWOJSKA nr domu 21A kod pocztowy 60-592 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.07.2013 R. NOTARIUSZ WIOLETTA GĄSIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MORĄGU, REP. A NR 3311/20132013-08-27 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.12.2013R., REP A NR 6381/2013, NOTARIUSZ WIOLETTA GĄSIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MORĄGU ZMIENIONO §4 UMOWY2014-01-02 do dziś
328.09.2018 R. NOTARIUSZ JĘDRZEJ BASIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP.A NR 2610/2018, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2018-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZKOWSKI2013-08-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2013-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSIAK2013-08-27 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2013-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2013-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZKOWSKI2013-08-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSIAK2013-08-27 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-08-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-08-27 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-08-27 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-08-27 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-08-27 do dziś
673 1 REKLAMA2013-08-27 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-08-27 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-08-27 do dziś
946 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2013-08-27 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-08-27 do dziś
1147 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-08-27 do dziś
1247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-08-27 do dziś
1349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-08-27 do dziś
1452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-08-27 do dziś
1564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-08-27 do dziś
1668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-08-27 do dziś
1741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-01-02 do dziś
1841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-01-02 do dziś
1942 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2014-01-02 do dziś
2042 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-01-02 do dziś
2142 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-01-02 do dziś
2243 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-01-02 do dziś
2343 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-01-02 do dziś
2443 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2014-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2014 okres OD 27.08.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
3data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
4data złożenia 25.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
5data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
6data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
7data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.08.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.08.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów