„GRUPA ZAKUPOWA ENERGIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000474562
Numer REGON: 101653497
Numer NIP: 8331399164
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-02-14
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/31837/21/675]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRUPA ZAKUPOWA ENERGIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ2022-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZ ulica UL. WIDOK nr domu 104 nr lokalu 13 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2022-02-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@GZ-ENERGIA.PL2013-08-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GZ-ENERGIA.PL2013-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.07.2013 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ SIEROCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1412/20132013-08-23 do dziś
230 WRZEŚNIA 2015 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA MIECZKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, REP. A NR 5589/2015 ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2016-01-13 do dziś
31 CZERWCA 2021 R. NOTARIUSZ MARIA KOZIKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWII MAZOWIECKIEJ, REP.A NR 3206/2021 - ZMIANA § 3 I § 8 UMOWY SPÓŁKI AKT NOTARIALNY KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWII MAZOWIECKIEJ, REP.A NR 3862/2021 - ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2022-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZĘBOWICZ2022-02-14 do dziś
2. ImionaJANUSZ2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ2022-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2020-08-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2013-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZĘBOWICZ2022-02-14 do dziś
2. ImionaJANUSZ2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKELLER2017-12-18 do dziś
2. ImionaEWA2017-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-12-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2013-08-23 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-08-23 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-08-23 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-08-23 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-08-23 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-01-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2016-01-13 do dziś
245 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-01-13 do dziś
346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2016-01-13 do dziś
447 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2014 okres OD 04.07.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
2data złożenia 08.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-13 do dziś
3data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-18 do dziś
4data złożenia 13.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
5data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
6data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-21 do dziś
8data złożenia 10.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.07.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-21 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.07.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-21 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów