BUKOWIEC CONCEPT SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000474561
Numer REGON: 122929916
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-09-22
Sygnatura akt[RDF/241831/20/89]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKOWIEC CONCEPT SPÓŁKA JAWNA2013-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KOSZARÓWKA nr domu 19 kod pocztowy 30-383 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.08.2013 R.,2013-08-27 do dziś
205.12.2013 - ZMIENIONO § 32014-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWIEC2013-08-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-08-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-08-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-08-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-08-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWIEC2013-08-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-08-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-08-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-08-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-08-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE LUB PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ZGODNIE Z USTANOWIONĄ PROKURĄ.2013-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWIEC2013-08-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWIEC2013-08-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKONIECZNY2013-08-27 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-08-27 do dziś
21. NazwiskoLASECKI2013-08-27 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-08-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-08-27 do dziś
281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-08-27 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-08-27 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-08-27 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-08-27 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-27 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-08-27 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-08-27 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów