BUDEKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000474462
Numer REGON: 122927811
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-07-03
Sygnatura akt[RDF/310237/21/471]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina WOLBROM miejscowość GOŁACZEWY2017-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GOŁACZEWY ulica UL. PIASKI nr domu 60 kod pocztowy 32-340 poczta WOLBROM kraj POLSKA 2017-10-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUDEXPERT.KRAKOW.PL2013-08-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDEXPERT.KRAKOW.PL2013-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.08.20132013-08-23 do dziś
21) AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2017 ROKU, REPERTORIUM A NR 12465/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MATEUSZA KAŹMIERCZAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ SŁAWOMIR MAGALON NOTARIUSZ, MARCIN SATORA NOTARIUSZ, MATEUSZ KAŹMIERCZAK NOTARIUSZ, W KRAKOWIE PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 57, ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI 2)AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2017 ROKU, REPERTORIUM A NR 12720/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MATEUSZA KAŹMIERCZAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ SŁAWOMIR MAGALON NOTARIUSZ, MARCIN SATORA NOTARIUSZ, MATEUSZ KAŹMIERCZAK NOTARIUSZ, W KRAKOWIE PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 57, ZMIANA § 2, §3 ORAZ § 16 UMOWY2017-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2017-10-10 do dziś
2. ImionaANNA2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 ZŁOTYCH2017-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2017-10-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁOTYCH2017-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2017-10-10 do dziś
2. ImionaANNA2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2017-10-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-08-23 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-08-23 do dziś
370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-08-23 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-08-23 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-10-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 PRODUKCJA MEBLI2017-10-10 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2017-10-10 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-10-10 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2017-10-10 do dziś
559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2017-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2014 okres OD 23.08.2013 DO 31.12.20132014-07-19 do dziś
2data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
3data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-27 do dziś
4data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
5data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
6data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
8data złożenia 03.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.08.2013 DO 31.12.20132014-07-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.08.2013 DO 31.12.20132014-07-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów