BARA SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000474348
Numer REGON: 243361959
Numer NIP: 6462931486
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-11-10
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/27504/22/628]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBARA SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2015-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica AL. BIELSKA nr domu 135 nr lokalu 23 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2017-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.07.2013R. REP. A NR 5968/2013, NOTARIUSZ AGNIESZKA DYSZLEWSKA-TARNAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH2013-09-06 do dziś
211 LUTEGO 2015 ROKU, REP. A NR 313/2015, NOTARIUSZ ANDRZEJ WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH -ZMIENIONO: PA.2, PAR.3, PAR.11, PAR.12 -DODANO PAR.12 ZE ZN.1 UMOWY SPÓŁKI2015-05-07 do dziś
309.09.2015R., REP A NR 2034/2015, NOTARIUSZ ANDRZEJ WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH. ZMIENIONO §1, §11, §13 UST.2, SKREŚLONO §12 ZE ZNACZKIEM 1.2015-11-27 do dziś
415.11.2016R. REPRETORIUM A NR 6595/2016, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, ZMIENIONO: § 1, § 13 PKT 13.2; 27.12.2016R. REPRETORIUM A NR 7420/2016, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, ZMIENIONO: § 1.2017-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUSTER2013-09-06 do dziś
2. ImionaROBERT JAN2013-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały925 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 92.500,00 ZŁ2018-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJA2013-09-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH TOMASZ2013-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ2017-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego130000,00 ZŁ2015-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2017-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUSTER2015-11-27 do dziś
2. ImionaROBERT JAN2015-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-06 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-09-06 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-09-06 do dziś
473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-09-06 do dziś
546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2013-09-06 do dziś
693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2013-09-06 do dziś
747 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-06 do dziś
847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-06 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.05.2015 okres OD 30.07.2013 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2data złożenia 08.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
3data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
4data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
5data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.07.2013 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.07.2013 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁAŻEJEWICZ2022-11-10 do dziś
2. ImionaADAM2022-11-10 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE Z DNIA 19.07.2022R. SYGN. AKT VIII GNC 1103/21 W SPRAWIE Z POWÓDZTWA MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SA W WARSZAWIE PRZECIWKO BARA SUSHI SP. Z O.O. W TYCHACH, O ZAPŁATĘ NA MOCY ART. 69§1 KPC USTANOWIONO KURATORA DLA POZWANEGO.2022-11-10 do dziś
6. Data powołania kuratora19.07.20222022-11-10 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów