ENERGETYK ENERGY HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000474214
Numer REGON: 302507277
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-09-27
Sygnatura akt[RDF/334340/21/168]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYK ENERGY HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ2013-08-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZ ulica KORCZAK nr domu 100 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2013-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.08.2013R., NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 7683/20132013-08-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.10.2013R., NOTARIUSZ ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8051/2013 - ZMIENIONO: §35 UMOWY SPÓŁKI2013-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCEK2013-08-22 do dziś
2. ImionaWITOLD KRZYSZTOF2013-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHROWICZ-PLUTA2021-05-05 do dziś
2. ImionaMARTA2021-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2013-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZYN2013-08-22 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2013-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCEK2013-08-22 do dziś
2. ImionaWITOLD KRZYSZTOF2013-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-08-22 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-08-22 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-08-22 do dziś
425 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2013-08-22 do dziś
525 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2013-08-22 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-08-22 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-08-22 do dziś
846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2013-08-22 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-08-22 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-06-06 do dziś
2data złożenia 18.09.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-10-17 do dziś
3data złożenia 04.05.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-05-04 do dziś
4data złożenia 08.06.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-06-09 do dziś
5data złożenia 09.06.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-06-09 do dziś
6data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-07-09 do dziś
7data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-06-06 do dziś
2OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-10-17 do dziś
3OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-07-09 do dziś
4OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów