FIRMA HANDLOWA PAWEŁ SKROBAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000474089
Numer REGON: 302523632
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-04-21
Sygnatura akt[RDF/482596/23/382]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA PAWEŁ SKROBAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2013-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica JAWORNICKA nr domu 7 D nr lokalu 19 kod pocztowy 60-161 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.07.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, DOROTA TUPAJ - NOTARIUSZ, REP. A NR 636/2013.2013-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKROBAŃSKI2013-09-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KONRAD2013-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2014-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKROBAŃSKI2014-11-14 do dziś
2. ImionaMACIEJ2014-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2014-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKROBAŃSKI2013-09-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KONRAD2013-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-03 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-09-03 do dziś
347 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-03 do dziś
447 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-03 do dziś
547 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-03 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-03 do dziś
747 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-03 do dziś
847 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-09-03 do dziś
947 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-09-03 do dziś
1047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
2data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.01.20152018-09-19 do dziś
3data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-19 do dziś
4data złożenia 19.09.2018 okres OD 03.09.2013 DO 31.12.20132018-09-19 do dziś
5data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-19 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7data złożenia 21.04.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-21 do dziś
8data złożenia 21.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-21 do dziś
9data złożenia 21.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.01.20152018-09-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-19 do dziś
4OD 03.09.2013 DO 31.12.20132018-09-19 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-19 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-21 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.01.20152018-09-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-19 do dziś
4OD 03.09.2013 DO 31.12.20132018-09-19 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-19 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów