HGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000474057
Numer REGON: 146851087
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-03-12
Sygnatura akt[RDF/280111/21/458]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 26 nr lokalu 33 kod pocztowy 02-512 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.08.2013 R., REP. A NR 9047/2013, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 37 W WARSZAWIE2013-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZYK2013-08-26 do dziś
2. ImionaRAFAŁ BARTŁOMIEJ2013-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ2019-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZYK2019-10-22 do dziś
2. ImionaMARTA JULIANNA2019-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ2019-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2013-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZYK2013-08-26 do dziś
2. ImionaRAFAŁ BARTŁOMIEJ2013-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUSZYK2019-10-22 do dziś
2. ImionaMARTA JULIANNA2019-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA I JEDNOSOOBOWA2019-10-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2013-08-26 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-08-26 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-08-26 do dziś
468 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-08-26 do dziś
568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-08-26 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2013-08-26 do dziś
770 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-08-26 do dziś
870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-08-26 do dziś
971 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-08-26 do dziś
1071 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-08-26 do dziś
1172 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-08-26 do dziś
1233 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2013-08-26 do dziś
1372 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2013-08-26 do dziś
1473 1 REKLAMA2013-08-26 do dziś
1574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-08-26 do dziś
1674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-26 do dziś
1777 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2013-08-26 do dziś
1881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-08-26 do dziś
1982 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2013-08-26 do dziś
2082 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-26 do dziś
2141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-08-26 do dziś
2242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-08-26 do dziś
2343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-08-26 do dziś
2447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-08-26 do dziś
2552 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2013-08-26 do dziś
2658 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2013-08-26 do dziś
2762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.09.2015 okres OD 08.08.2013 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
2data złożenia 03.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-31 do dziś
3data złożenia 03.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
4data złożenia 23.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-23 do dziś
5data złożenia 23.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-23 do dziś
6data złożenia 12.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.08.2013 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.08.2013 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów