BOSSMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000473963
Numer REGON: 146861909
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-06-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/29063/22/790]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSSMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 66 nr lokalu 68 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.08.2013 R. PRZED NOTARIUSZEM RYSZARDEM DOMŻAŁEM W JEGO KANCELARII PRZY ULICY AL. KRAKOWSKIEJ 29, 05-090 RASZYN. REPERTORIUM A NR 8178/20132013-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYE2013-08-22 do dziś
2. ImionaHAIJIN2013-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁ2013-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYE2013-08-22 do dziś
2. ImionaXIAOHONG2013-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2013-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2013-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
12. ImionaHAIJIN2022-05-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaYE2018-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-08-22 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-08-22 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-08-22 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-08-22 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-08-22 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-08-22 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-08-22 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-08-22 do dziś
947 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2015 okres OD 06.08.2013 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
2data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
3data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
4data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
5data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
6data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
7data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
8data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
9data złożenia 04.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.08.2013 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.08.2013 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-05-202022-06-09 do dziś